Acties

Vanaf oktober nemen de medewerkers van Asster deel aan het leer - en coachingstraject cultuursensitief handelen van VIVO. "We kiezen voor dit traject om zowel voor onze patiënten/bewoners als onze medewerkers een positief verschil te maken en zo inclusiever te kunnen werken!"

We nemen deel aan het WELT traject van Voka om onze bedrijfsvoering in het algemeen inclusiever te maken. Ook het leer-en coachingstraject bouwen aan een cultuursensitieve zorg staat op onze planning.

We werkt actief aan de re-integratie van medewerkers na kanker. Door de jobinhoud aan te passen ontstaat de mogelijkheid om geleidelijk terug aan de slag te gaan. Voor de dag van inclusie onderzoekt de groep of Rentree dit traject mee kan ondersteunen.

Digitale actie waarbij de diversiteit van ons bedrijf in de verf gezet zal worden waarbij we denken aan de verschillende nationaliteiten, leeftijden, een aantal medewerkers met een fysieke beperking...

Dit jaar gaan we verder inzetten op Nederlandse taalopleidingen voor al onze medewerkers die hier nood aan hebben. DIt is zowel belangrijk voor het creëren van een goede sfeer in de ploegen, als voor het vergroten van hun kansen in ons bedrijf. Daarnaast hebben we een vluchteling uit Oekraïne aangenomen om hem een nieuwe start te bieden en bij te dragen aan zijn integratie in onze samenleving. Voor ons is dit natuurlijk ook een win-win omdat het helpt om onze vacatures in te vullen.

3 oktober zien we in onze voorziening als ideaal moment om onze visie met betrekking tot diversiteit (van toepassing op zowel zorgvragers als medewerkers) breed kenbaar te maken binnen de verschillende geledingen. Dit gaan we doen door actief alle afdelingen en diensten te bezoeken met folders, samenvatting van onze visie en een gadget. Die dag hopen we ook een aantal medewerkers te enthousiasmeren actief deel te nemen aan de werkgroep om betrokkenheid en inbreng van medewerkers te stimuleren.

Wij stellen enkele Oekraïense vluchtelingen te werk. We zijn er trots op dat we hen de kans kunnen geven om hun leven op te bouwen in een veilige en ondersteunende omgeving. Door hen te voorzien van werkgelegenheid, helpen we hen niet alleen financieel, maar ook emotioneel en sociaal. We hebben gemerkt dat deze werknemers een waardevolle bijdrage leveren aan ons bedrijf. Daarnaast hebben we ook aandacht voor de medewerkers die omwille van medische klachten uit de bouw dreigen te gaan, te voorzien van een aangepaste functie. We begrijpen dat gezondheidsproblemen soms kunnen leiden tot beperkingen in het werk. Daarom hebben we deze medewerkers geholpen bij het vinden van een nieuwe rol binnen ons bedrijf. We hebben al enkele mooie voorbeelden gezien van medewerkers die met succes zijn overgestapt naar andere functies waarin ze hun vaardigheden en talenten kunnen blijven benutten. We blijven inzetten op deze aanpak zodat we ervoor zorgen dat al onze medewerkers zich gewaardeerd voelen en de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken.

Lineas heeft een zeer diversie populatie met een hoge diversiteit op meerdere vlakken (taal, afkomst, religie, opleiding, locatie...). Daar willen we op inspelen door van diversiteit en inclusie een instrument te maken dat ons versterkt en verenigt.

De medewerkers van Gheys hebben deelgenomen aan het Welt-traject van Voka waar ook een groot onderdeel ging over inclusie. Deze sluiten ze volgende week af en op 3 oktober gaan ze hierrond wat campagne voeren op hun socials.

We hebben een diversiteits- en inclusie actieplan opgemaakt die we in de komende twee jaar willen uitvoeren. Daarbij gaan we zowel inzetten op sensibiliseren, werving en selectie, onboarding en diversiteitstraining alsook externe positionering. Met dit plan willen we toewerken naar een diverse en inclusieve organisatie.

We hebben onlangs een Oekraïense vluchteling aangenomen in ons bedrijf en hebben ook twee van onze eigen medewerkers ondersteund bij hun initiatief om inzamelacties voor Oekraïne te organiseren. Op dit moment zijn we bezig met het aannemen van een ploeg arbeiders bestaande uit 5 immigranten uit Senegal, Kameroen, Rwanda en Congo, waarvoor we sterk inzetten op de teamgeest. Daarnaast gaan we dit schooljaar een leerling van 15 jaar opleiden via het traject 'duaal leren'. Bovendien organiseren we ook dit schooljaar opnieuw interactieve workshops in samenwerking met TAJO vzw. TAJO vzw is een organisatie die kansarme jongeren tussen 10 en 14 jaar kennis laat maken met verschillende beroepen. Via verschillende ateliers proberen we hen enthousiast te maken voor de bouwsector."

Wij hebben recent een diversiteitscan laten doen. Er is reeds een grote diversiteit binnen ons bedrijf aanwezig, maar er zijn nog stappen te zetten naar een meer inclusief en duurzaam HR-beleid. Uit de scan hebben we een goed beeld gekregen hoe we bezig zijn en waar de pijnpunten zich bevinden, gekoppeld aan een actieplan om dit te realiseren. Onze eerste stap is een draagvlak creëren voor taalcoaching en één taal voor bedrijfscommunicatie én het effectief opstarten van taalcoachings op de werkvloer.

Als organisatie doen wij mee aan het leer- en coachingstraject rond cultuursensitieve zorg onder leiding van Vivo.

In samenwerking met IVOC (opleidings- en adviescentum voor mode & confectie) werken we mee aan 'Just start'. Dit project is geïnspireerd op het 'open hiring-model', een innovatieve rekruteringstechniek met als belangrijkste kenmerk het ontbreken van een formeel sollicitatiegesprek. Kandidaten melden zich aan. Iedereen krijgt de kans om zich te bewijzen … de job is dus de test.

Bij Mobilmat geven we kansen aan iedereen die motivatie toont. Daarom zetten we sterk in op het intern opleiden van personen die geen ervaring hebben, en daarbij veel begeleiding nodig hebben. Daarom zetten we sterk in op onze mentoren. Door de continue begeleiding integreren de nieuwe collega's beter in het team, en krijgen ze op basis van hun talenten de kans om zelf ook expert te worden in de herstellingswerken aan asfalt en betonwegen.

Wij organiseren workshops *Vis eens uit een andere Vijver*, ontwikkeld en begeleid door nieuwkomers (erkend vluchtelingen, asielzoekers,..) zelf. Deelnemers aan de workshop beleven en ervaren zelf wat inclusie (op de werkvloer) écht betekent. Met veel humor houden we een spiegel voor. Het zelf ervaren werkt draagvlakversterkend en vermindert weerstand: concrete tips & tricks laten zien dat inclusie geen rocket science is en dat je met kleine ingrepen al veel kan verwezenlijken!

De collega's van Oostakker volgen vanaf oktober het leer-en coachingstraject 'Bouwen aan cultuursensitieve zorg'

Als winnaar van de award 'meest inclusieve onderneming 2022' willen we vooral verder gaan op dezelfde weg. We geven veel aandacht aan de dynamiek tussen de collega's, zodat de werksfeer goed is, en iedereen zichzelf kan zijn. Daarom zullen we dit jaar de mentoropleiding volgen, om onze mentoren nog meer te ondersteunen in die rol. #wezennervooriedereen

BlinkOut engageert zich om zowel bij klanten als bij werknemers cultuursensitief handelen explicieter te maken door het volgen van het coachingstraject rond dit thema.

We werken in onze vrijwilligerswerking met een heel diverse groep vrijwilligers (nieuwkomers, mensen met een beperking, mensen met een detentieverleden,…) die we in het kader van de dag van inclusie extra in de kijker willen zetten.

Door werkzoekenden via individuele beroepsopleiding en taalondersteuning op te leiden proberen we een inclusieve onderneming te vormen waar alle nationaliteiten welkom zijn.

In het kader van dit initiatief organiseren we een onthaaldag waarin we onze medewerkers duiden dat we bij Van Moer Logistics diversiteit omarmen. Iedereen is welkom in de organisatie. Ter ondersteuning van dit beleid organiseren we Nederlandse taallessen voor onze chauffeurs op de werkvloer zelf.

Onze actie start op 3/10. We zetten in op een inclusieve cultuur door informele activiteiten op te zeten. Zo gaan we onze medewerkers aansporen om op de dag van de huishoudhulp elkaars favoriete gerechten met elkaar te delen. Daarnaast gaan we in juni ook inzetten op een opleidingsdag waarbij ervaren werknemers in het Nederlands startende huishoudhulpen nieuwe competenties aanleren.

We zetten in op de betrokkenheid van onze medewerkers. Gezien de diverse achtergrond van ons personeelsbestand ontwikkelden we een bedijfsapplicatie waar we de interne communicatie bundelen. De app geeft de mogelijkheid om de interne communicatie te vertalen naar de moedertaal van de medewerkers.

Wij nemen komend jaar deel aan de vorming 'Cultuursensitieve zorg' vanuit VIVO om de werking van onze organisatie onder de loep te nemen en te kijken waar we nog kunnen groeien, zodat ons cultuursensitief handelen nog meer inclusievoordeel geeft naar medewerkers, ouders én kinderen toe. Tevens nemen we met al onze teams het thema 'Diversiteit en gezinnen' van MEMOQ onder de loep gedurende het komende jaar.

We starten met een leer- en coachingstraject, om inclusie in de praktijk te brengen. Het traject loopt van oktober tot en met juni.

We nemen op 12/10/2023 deel aan het social profit salon van VIVO omdat we als organisatie samen vorm willen geven aan een inclusieve en warme wereld waarin iedereen zijn plek vindt. We hopen zo ook onze werkvloer te verrijken met medewerkers met diverse achtergronden.

Dienstenbrigade draagt inclusief ondernemen hoog in het vaandel. We demonstreren dit ter gelegenheid van de dag van de inclusie door de diversiteit van onze collega's in de verf te zetten. Check onze sociale media en website! www.dienstenbrigade.be

Wij zetten in op inclusie in de maatschappij. Als dynamisch activiteitencentrum (DAC) willen we laten zien dat inclusie er is voor iedereen. Als activiteitencentrum voor mensen met een beperking slaan we de handen in elkaar met een woonzorgcentrum om samen op uitstap te gaan en elkaar zo te versterken.


PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat.

Om deze visie in al de lagen van onze organisatie te laten doorsijpelen, organiseren wij een actieve denkdag rond beleid, cultuursensitieve zorg en participatie.

Vanaf oktober wil de SERV via een toolkit de gendergelijkheid binnen de organisatie verder verbeteren. Een mogelijk resultaat hiervan zou een intranetpagina kunnen zijn waar we alle informatie verzamelen voor werknemers die kinderen hebben. We blijven ons ook inzetten voor ons engagement bij "Duo for a Job". Op die manier willen we jongeren die werk zoeken blijven begeleiden in hun zoektocht naar werk.

Wij doen de kick-off van een werkgroep Inclusief Rekruteren. Dit maakt deel uit van een grotere internationale werkgroep rond Diversity & Inclusion.

In 2024 staan er belangrijke stappen op ons programma om diversiteit en non-discriminatie binnen onze organisatie te bevorderen. We gaan een diepgaande analyse van onze werkvloer uitvoeren, gevolgd door de lancering van de sensibiliseringscampagne 'Wat is discriminatie?' en het opstellen van een non-discriminatiecode. Ook zullen we bestaande documenten doorlichten om discriminatie aan te pakken.

In het voorjaar organiseren we interne workshops en voeren we een medewerkersbevraging uit met focus op discriminatie. In het najaar volgt een bijscholingsdag voor onze interne coaches.

We streven naar een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich gerespecteerd voelt.

Op 3 oktober, de Dag van de Inclusie, brengen we enkele opmerkelijke initiatieven onder de aandacht van al onze medewerkers via een interne communicatie. Een opvallend initiatief is onze nauwe samenwerking met 'Onbeperkt Jobstudent'. Jongeren met een mentale kwetsbaarheid, fysieke beperking of chronische ziekte ervaren vaak uitdagingen bij het vinden van toegang tot de arbeidsmarkt. Bij Mediahuis dragen we ons steentje bij aan dit initiatief, dat als doel heeft deze jongeren te helpen bij het verkrijgen van een studentenjob, als springplank naar de bredere arbeidsmarkt.

Mowi Belgium is een opleidings- en tewerkstellingstraject gestart voor Oekraïense vluchtelingen in samenwerking met verschillende partijen: VDAB, Adecco, Travi en Alimento. Via dit traject zijn op 25 september 2023 zeven Oekraïense vluchtelingen gestart met een contract voor uitzendarbeid bij Mowi Belgium in Brugge. Naast een opleiding in voortraject bij VDAB en Alimento wordt er eveneens een opleiding voorzien op de werkvloer. De bedoeling is om structureel te evolueren naar een duurzame tewerkstelling. Door deze samenwerking en ondersteuning kunnen we de integratie van anderstalige medewerkers in ons bedrijf optimaliseren.

Er wordt samen met "Netwerk tegen armoede" bekeken hoe wij als bedrijf kunnen omgaan met armoedeproblematiek bij werknemers. Wij vulden een online signalenkaart in om na te gaan in welke mate medewerkers eventueel een armoedeproblematiek ervaren of armoederisico lopen. Later deze maand staat er een meeting gepland om de mogelijkheden samen met Netwerk tegen armoede te bekijken. Afhankelijk daarvan wensen wij eventueel deel te nemen aan een online audit en workshop die zij aanbieden.


Op de dag van de inclusie begint Luca met een structurele herziening van de toelatingsproeven. We vinden het essentieel dat iedereen ongeacht beperking, sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, gender of seksuele geaardheid zich welkom voelt om aan LUCA te studeren. De herziening van de toelatingsproeven is voor ons een concrete actie om dit doel te verwezenlijken.

CACTUS werkt samen met een divers team van medewerkers, uit 7 verschillende landen. Hierdoor zijn er heel wat anderstaligen op de werkvloer. Het maakt de communicatie niet altijd makkelijk. Als hulpmiddel werkt de onderneming, samen met de sector en een externe partner, een beeldwoordenboek uit in 4 talen (Nederlands, Frans, Bulgaars en Oekraïens).

Wij zetten op deze dag graag onze gasten in de kijker die begeleid werken via onze facebookpagina.We nemen dit jaar deel aan het leertraject over diversiteit en inclusie, georganiseerd door ngo-federatie, in samenwerking met Hands-on Inclusion. Dit traject gaat over inclusief rekruteren, inclusieve werkvloer en change management. Daarnaast volgden we einde van verleden jaar en begin van dit jaar een traject met çavaria. Zo kwamen we tot een actieplan om zowel binnen de organisatie als in onze programma's en acties beter rekening te houden met genderidentiteit, genderexpressie en seksuele geaardheid.


IN-Z ondersteunt als werkgever haar anderstalige werknemers met taalcoaching op de werkvloer. In één-op-één sessies leren medewerkers specifieke woorden die ze vaak tegenkomen in hun job. We bouwen samen aan het zelfvertrouwen en verlagen de drempel naar werk.

Dag van Inclusie

dinsdag 22 oktober 2024