Inclusiebeurs

Partners op de inclusiebeurs

Sectorfondsen

Een sectorfonds is een fonds, dat tot doel heeft het vermeende algemene belang van een bedrijfstak te behartigen. Sectorfondsen organiseren vaak acties, activiteiten en vormingsmomenten. Op basis hiervan zorgt men ervoor dat er binnen de sector voldoende goed geschoolde werknemers zijn en dat deze tewerkstelling zo duurzaam en inclusief mogelijk is. Op de website van SERV (het huis van het Vlaams sociaal overleg) vind je een overzicht van de verschillende Sectorfondsen. 


De Werkplekarchitecten

Zelfstandige, niet-winstgedreven organisaties die actief zijn op het vlak van opleiding, job- en taalcoaching en werkplekleren. Te vinden in gans Vlaanderen en Brussel, zijn de Werkplekarchitecten voor zowel werkzoekenden, werkenden als werkgevers en zijn voor elk van hen een partner op en naar de inclusieve werkvloer. Velen onder hen doen dat al meer dan 25 jaar.

GTB

Het Gespecialiseerd Team Bemiddeling - helpt mensen in kwetsbare situaties, in het bijzonder mensen met een beperking of een gezondheidsprobleem, om werk te vinden en te houden. We ondersteunen ook werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk.

Ligo

In Esperanto betekent "Ligo" verbinden. De 13 Centra Basiseducatie in Vlaanderen, die zich richten tot laaggeletterde volwassenen, zijn verbonden door een gemeenschappelijke visie op leren en onderwijs. 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich sinds '87 in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Vandaag zetten we druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. Samen met meer dan 30 lidorganisaties en talloze, gemotiveerde vrijwilligers werken we aan een goede opvang en integratie, zodat iedereen zich thuis kan voelen in België. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

UNIA

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevorderen we gelijke kansen. Ze streven naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen. Bovendien waken ze over de eerbiediging van mensenrechten in België.

Handicap en Arbeid

Handicap en Arbeid is een overlegplatform waaraan KVG, VFG, Rondpunt vzw, Kom op tegen Kanker vzw, Doof Vlaanderen, Vlaams patiëntenplatform vzw en GRIP vzw actief deelnemen. Daarnaast bevinden er zich nog heel wat andere verenigingen rond handicap en chronische ziekte in het netwerk van Handicap en Arbeid.

50pluz

50pluz BV is één van de tien geselecteerde organisaties die in dit ESF 500 project de Vlaamse profit en non-profit organisaties begeleiden op weg naar meer inclusiviteit.

Via een "traject op maat" werken we samen met Vlaamse bedrijven aan een duurzame inzetbaarheid van beschikbaar talent. 

Konekt

Konekt gaat radicaal voor een samenleving waarin personen met en zonder beperking samen leven, leren en werken. Hoe ze dat concreet doen? Via vorming, sensibilisering en samenwerking met de onderwijs- en arbeidswereld.

Hands-on Inclusion

Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is.

çavaria

Geëngageerd personeel, honderden enthousiaste vrijwilligers, vijf regenbooghuizen en meer dan 120 verenigingen die zich dag in, dag uit inzetten voor de rechten en het welzijn van LGBTI+ mensen.